Polityka prywatności serwisu

 

 1.        Informacje ogólne

1.1.    Operatorem serwisu www.i-enter.pl jest Alico Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

1.2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

1.2.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

1.2.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.

 

 1.        Formularze

2.1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.2.    Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia.

2.3.    Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

2.4.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu zamówienia.

 

 1.        Cookies

3.1.    Serwis korzysta z plików cookies.

3.2.    Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

3.3.    Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

3.4.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika plików cookies raz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

3.5.    Pliki cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie wpisywać loginu i hasła. W celu zapamiętania składu koszyka użytkownika.

3.6.    Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies.

3.6.1. Sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony bądź wyłączenia przeglądarki.

3.6.2. Stałe – przechowywane są w urządzeniach końcowych przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3.6.3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.6.4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu.

3.6.5. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniach końcowych i wykorzystywane mogą być również przez partnerów, a także operatorów płatności. Np. Google Analytics.

3.6.6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm.

3.6.7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google.

3.6.8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

 1.        Przetwarzanie danych

4.1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

4.2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

4.3.  Operator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

       5.        RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Sklep i-enter.pl (Firma Alico Sp. z o.o.) Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów naszego Sklepu. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami. 

​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Firma Alico Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy ul. Grunwaldzkiej 481 („My“ lub „Alico Sp. z o.o.“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Alico Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw Alico Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Alico Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Alico Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Alico Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Alico Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Alico Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Alico Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Alico Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Alico Sp. z o.o.,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Alico Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Alico Sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Alico Sp. z o.o..

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Alico Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Alico Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Alico Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Alico Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Alico Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Alico Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Alico Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Alico Sp. z o.o., pod adresem: Gdańsk (80-309), ul. Grunwaldzka 481, tel. + 48 58-719-82-64 lub pod adresem e-mail dh@alico.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 


paczka

DARMOWA DOSTAWA*
*przy zakupie wybranych produktów

 

support

NAJLEPSZY ONLINE SUPPORT
godziny : 09:00-16:00

 

transport

PACZKA DOTRZE JUTRO

zamówienie przed 12:00

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.